E-mail

info@jouwschoolfilm.nl

LogoJouwschoolfilm BB
Telefoon

06-48426057

E-mail

info@jouwschoolfilm.nl

LogoJouwschoolfilm BB
Telefoon

06-48426057

  • Afscheidsmusical groep 8 KC Holk Nijkerk 13 juli 2021

  • Afscheidsmusical groep 8 KC Holk Nijkerk 4 juli 2023

  • Afscheidsmusical groep 8 KC Holk Nijkerk 5 juli 2022

  • Badabounce avondshow 22 juni 2019 ‘Fout’

  • Badabounce avondshow 6 juli 2019 ‘Four seasons’

  • Badabounce middagshow 22 juni 2019 ‘Fout’

  • Badabounce middagshow 6 juli 2019 ‘Four seasons’

  • Badabounce Nijkerk Dance around the World – Avondvoorstelling 30 juni 2018

  • Badabounce Nijkerk Dance around the World – Middagvoorstelling 30 juni 2018